Isnin, 18 Julai 2011

SEJARAH 2 STPM TEMA 3 Kesan Pendudukan Jepun di Tanah Melayu


Pendahuluan
Jepuntelahmenawanseluruh Tanah Melayupada 15 Febuari 1942.Kemusnahanduabuahkapalperang British iaitu H.M.S Repulse dan Prince Of Wales denganpenggunaantentera ‘Kamikaze’ ( BeraniMati ), telahmelemahkansemangattentera British. LeftenanJeneral Percival menyerahkalahsecararasmikepadaJepun.MakabermulalahzamanpemerintahantenteraJepun di Tanah Melayu.WalaupuntempohmasapendudukanJepunsingkatsahajaiaitutigatahunlapanbulan, namunpendudukanJepunmeninggalkankesan yang sangatpentingkepadapenduduktempatanbaikdariaspekpolitik, sosialdanekonomi.

Isi:
Kesan-kesansosial

PihakJepuntelahmenjalankandasarlayanan yang berbezaterhadapkaum-kaum di Tanah Melayu. SemuakaumMelayu, Cinadan India mengalamipenyeksaan, penderitaan, kebulurandanketakutan .Orang Cinamenderitaakibatkezalimantentera-tenteraJepun.Ramai orang Cinatelahmelarikandirikepinggir-pinggirhutanuntukmengelakkanpenyeksaanaskar-askarJepun.Merekamenanammakanandanmenternakayamitik.Initelahmewujudkanmasyarakatsetinggan di Tanah Melayu.

KaumMelayudan India diberilayananbaiktetapiramai di antaramerekajugadihantarke Siam untukmembinaJalanKeretapiMaut.Akibatnyaramai orang Melayu, India danCinatelahterkorbandalampembinaantersebutakibatseksaandanwabakpenyakit.Merosotnyatarafkesihatantelahmenyababkanmerebaknyapenyakit-penyakittropikasepertiberi-beri, taundan malaria.Ubat-ubat yang dibawaolehJepunhanyadikhaskanuntukaskar-askarJepunsahaja.

Perbezaanlayanankauminitelahmewujudkanpermusuhankaumkhususnya di antaraMelayudanCina.ContohnyapihakJepuntelahmenggunakan orang Melayu yang menyertaipasukantenteradan polis Jepununtukmengesan orang Cina yang anti-Jepun.Inimenimbulkan rasa curigadanpermusuhanantara orang Melayudengan orang CinasetelahJepunmenyerahkalah.

SistempendidikanInggerisjugaturutditukarkepadasistempendidikanJepun.BahasaJepuniaitu ‘Nippon-go’ diwajibkansebagaibahasapengantar di semuasekolahdanjugasebagai lingua franca di seluruhnegara.SistempendidikanJepunmenekankanbeberapaaspeksepertipembentukanakhlakdandisiplin, taatsetiakepada Maharaja JepundankepatuhankepadakerajaanJepun.KebudayaanJepundisebarkanmelaluisistempendidikanJepun.Orang tempatandiajaradatistiadatdanlagukebangsaanJepun, iaitu ‘Kamigayo’.


Kesan-kesanpolitik:
Nasionalisme orang Melayu

PendudukanJepuntelahmenamatkantradisikepercayaanbahawakuasa-kuasa Barat merupakankuasa yang tidakbolehdikalahkan. Initelahmenyemarakkanlagikebangkitandankesedarankebangsaan di kalanganpenduduk Tanah Melayu.

LangkahpertamapendudukanJepun yang membangkitkanperasaannasionalisme di kalangan orang Melayuialahdenganmembebaskanahli-ahliKesatuanMelayuMuda (KMM) yang telahdipenjarakanolehInggerisdanmemulihkankembali KMM di bawahpimpinan Ibrahim Yaacob.

KMM kemudiannyatelahdiharamkanolehJepunpadatahun 1942 apabiladisyakimengadakanhubungansulitdengan MPAJA.Jepuntelahmenubuhkan PETA ( Pembela Tanah Air ) bagimenarikperhatian orang-orang Melayu. Anggotanyaterdiridaripadabekaspegawai KMM.Ibrahim YaacobdilantiksebagaiLeftenanKolonel.PETA jugatelahmengadakanhubungansulitdengan MPAJA dantenteraWataniah.

Di saat-saatJepunmenyedarikekalahannya, JepunmenolongkaumMelayumenubuhkanKesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) padaBulanJulai 1945.KRIS dipimpinoleh Ibrahim YaacobdanDrBurhanuddin Al-Helmy.Walaupun orang Melayutidakberjayamencapaikemerdekaan di bawahJepun, namunsemangatnasionalismetelahberjayamenarik orang Melayuuntukbersatuterutamanyadalammenentang Malayan Union.

Nasionalisme orang India
Perhatiankaum India telahdialihkankepadapembebasan India daripenindasanpenjajahanInggeris.Orang India telahmenubuhkanLigaPembebasan India di bawahpimpinanSubhas Chandra Bose.BeliaujugatelahmenubuhkanTenteraNasional India (INA) untukmembantuLigaPembebasan India.Kedua-duapertubuhaninitelahmenguasaikeadaanpolitik orang India di Tanah Melayu.Orang-orang India telahdikerahmenyertaiTenteraNasional India.

Orang India digalakkansupayamemberikanbantuankewangandanhartauntukmenyokonggerakanpembebasan India daripadapenjajahanInggeris.Subhas Chandra Bose yang dalambuangantelahmendirikansebuahkerajaan yang bergelar ‘Azad Hind’ di Singapura. Iatelahmenyahut slogan “Chalo Delhi” (Mara ke Delhi). Penggunaan slogan inimenaikkanlagisemangatnasionalismedikalangan orang India.Bagaimanapunkekuatan INA danLigaPembebasan India telahmerosotapabilaJepunmenyerahkalah.

Nasionalisme orang Cina
Permusuhanantara orang JepundanCinatelahbermulasejakJepuntelahmenawan China padatahun 1937.ApabilaJepunberjayamenakluki Tanah MelayudanSingapurapadabulanFebuari 1942, ramai orang cinatelahdibunuh.

Tindakaninitelahmenyebabkan orang CinamerasakanpihakJepunmengamalkandasardiskriminasi.Keadaaninimendatangkankesanburukterhadapperkembangannasionalisme di Tanah Melayu.Contohnyatindakaninimerupakantitikpermulaanpermusuhanantara orang Cinadan orang Melayu.

PartiKomunis Malaya (PKM) telahmenggunakansentimen anti Jepununtukmemperolehsokongan orang CinauntukmenentangJepun di Tanah Melayu.PKM telahmenubuhkan Malayan Peoples Anti-Japanese Army (MPAJA) yang dianggapsebagaigerakanmewakilisemuabangsa di Tanah Melayu. MPAJA telahdiberikanlatihanolehSekolahLatihanKhas 101 di bawahpimpinanKolonel Spencer Chapman sertadibekalkansenjata, ubat-ubatan, maklumatdanbahanmakananolehtenteraBerikatmelalui ‘Force 136’ yang berpusat di Sri Langka.

MPAJA mengadakanhubungansulitdengan PETA danmelancarkanperanggerilaterhadappihakJepun.Jepuntelahmengambillangkahuntukmenarikminat orang Cinaberfahamansederhana yang kebanyakannyatinggal di bandaruntukbekerjasamadenganpemerintahanJepun.

PihakJepuntelahmenubuhkanbeberapakelabsepertiEpposhobagimasyarakatCina di Pulau Pinang padatahun 1944.Ramai orang Cinadilantik di dalamMajlisPenasihat di peringkatbandardannegerimulaitahun 1943.

Langkah-langkahJepununtukmenentanggolonganCina yang anti-Jepuniaitudenganmenggunakanpasukan polis dantenteraMelayutelahmenimbulkankemarahan orang Cinaterhadap orang Melayu.PerasaaninikemudiannyatelahmenimbulkanunsurperkaumandalampersengketaanCina-Melayu.

Kesan-kesanekonomi
Dasar ‘bumihangus’ yang diamalkanoleh British sebelumberundurdari Tanah MalayukeSingapuratelahmenyebabkanekonomi Tanah Melayumerosotkeranabanyakkemudahanawamsepertiinfrastrukturtelahdiletupkanolehtentera British. Begitujugadenganperusahaanbijihtimahdangetahturutmerosotkeranakemusnahanalat-alatmelombongsepertikapalkorekdanalat-alatmemprosesgetah.

Akibatpeperangan, perdagangan Tanah Melayudenganpasaran-pasaranluartelahterputus.PerdaganganSingapuradanPulau Pinang telahmerosotkerana Tanah Melayutidakdapatmengeksportdanmengimportsebarangbahan.

Jepunmengamalkansistemekonomisaradiridanmemaksarakyatmenanamtanam-tanamanmakanansepertiubikayu, keledekdankeladiuntukmengatasimasalahkekuranganmakanan.

Perusahaan-perusahaantempatandidirikanuntukmenghasilkanbarang-baranggantiansepertiminyakmasakan, sabun, gula, tayar, kertas, talidanbenang.Perusahaan-perusahaanpentingdiambilaliholehsyarikat-syarikatJepunseperti Mitsui dan Mitsubishi.

Percetakanmatawang ‘pokokpisang’ yang tidakterkawalsertakekuranganbahan-bahanpenggunamenyebabkankeadaaninflasidenganharga-hargabarangmelambungtinggidannilaimatawangJepunmenjunamjatuh.

Kesimpulan
ZamanpendudukanJepun di Tanah Melayumerupakansatudetikpentingdalamsejarahtanah air kerana telahbanyakmendatangkankesanpositifdannegatif.PengunduranJepundari Tanah Melayupada September 1945 adalahdisebabkanpengebomanduabandarpenting di Jepuniaitu Hiroshima dan Nagasaki.SelepaspendudukanJepun, Inggeristelahmemperkenalkanpentadbiran Malayan Union di Tanah Melayutetapitelahmendapattentanganhebatdaripada orang-orang MelayueshinggamemaksaInggerismemansuhkannyadandigantikandengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kebangkitan orang-orang Melayumenentang Malayan Union merupakankesandaripadapendudukanJepun di Tanah MelayusewaktuPerangDuniaKeduasehinggamelahirkansemangatnasionalisme di kalangan orang-orang Melayu.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Entri yang lepas lepas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...